“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34 + 35           Năm 2015 Ngày 15 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ. 04
03-08-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 07
UBND huyện A Lưới
31-07-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới. 18
31-07-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới. 22
31-07-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A Lưới. 27
HĐND thị xã Hương Thủy
08-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014. 34
08-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 36
UBND huyện Nam Đông
03-08-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông. 41
UBND huyện Phong Điền
28-07-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 51
28-07-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện. 55
28-07-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. 62
28-07-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phong Điền. 68
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2015 Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hồ Bê giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. 76
31-07-2015 Quyết định số 1476/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ. 77
04-08-2015 Quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 79
06-08-2015 Quyết định số 1522/QĐ-UBND việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Võ Thành Kỳ. 82
06-08-2015 Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Công Đức. 83
06-08-2015 Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Văn Tân. 84
06-08-2015 Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Lâm. 85
06-08-2015 Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Ngô Nam Cường. 86
07-08-2015 Quyết định số 1537/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Thuận Hóa. 87
13,516,328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner