“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36 + 37           Năm 2015 Ngày 25 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Phong Điền
20-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 03
20-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2014. 07
HĐND huyện Phú Vang
05-08-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014. 09
05-08-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2015 Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 và Quyết định 1332/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
07-08-2015 Quyết định số 1546/QĐ-UBND phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 36
12-08-2015 Quyết định số 1583/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 62
13-08-2015 Quyết định số 1597/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Phạm Thành Vinh. 64
13-08-2015 Quyết định số 1598/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Ông Nguyễn Viết Hoàng, Ông Nguyễn Đình Khoa. 65
17-08-2015 Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Dương Bá Thanh. 66
17-08-2015 Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2011 - 2016: bà Nguyễn Thị Thanh Toàn. 67
HĐND huyện Phong Điền
12-08-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Bê. 68
12-08-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đại Vui. 69
12-08-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Nguyễn Đại Vui. 70
12-08-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016: Ông Trịnh Đức Hùng. 71
14,072,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner