“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38 + 39           Năm 2015 Ngày 05 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh. 03
27-08-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. 12
27-08-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
27-08-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định Tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 38
21-08-2015 Chỉ thị số 32/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý, sử dụng đất công cộng trên địa bàn tỉnh. 59
21-08-2015 Chỉ thị số 33/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 63
21-08-2015 Chỉ thị số 34/2015/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. 66
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2015 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đại Vui. 70
19-08-2015 Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trịnh Đức Hùng. 71
21-08-2015 Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn. 72
24-08-2015 Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh. 74
13,520,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner