“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2015 Ngày 25 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 03
11-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 06
11-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục các nhà vườn thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. 12
11-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 13
11-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014. 15
11-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 17
11-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, đợt II - 2015. 22
11-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 25
11-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2016. 27
HĐND huyện Nam Đông
18-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016. 69
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách năm 2016. 73
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Mai Văn Hà. 75
11-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Quốc Hùng. 76
11-12-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 77
11-12-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. 79
11-12-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới, tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 83
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 98
14,072,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner