“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2016 Ngày 05 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Phong Điền
19-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2016. 03
19-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 05
19-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn danh mục và dự toán đầu tư từ ngân sách Nhà nước huyện năm 2016. 11
19-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 12
UBND huyện Phong Điền
25-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 14
HĐND huyện Phú Lộc
21-12-2015 Nghị quyết số 71/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 19
21-12-2015 Nghị quyết số 72/2015/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2016. 27
HĐND huyện Phú Vang
15-12-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2016. 31
16-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Cái Lôi. 41
25-12-2015 Quyết định số 3036/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Thông. 42
25-12-2015 Quyết định số 3037/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đình Phú. 43
25-12-2015 Quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông Đỗ Xuân Giao. 44
25-12-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân, các Lễ hội mùa Xuân và năm 2016. 45
HĐND huyện Phú Lộc
21-12-2015 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 50
14,327,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner