“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2016 Ngày 05 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. 03
20-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ. 05
21-01-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. 07
21-01-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. 14
21-01-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. 23
21-01-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2016 Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định giá đất. 39
18-01-2016 Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. 40
18-01-2016 Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng tỉnh Thừa Thiên Huế. 42
18-01-2016 Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh. 44
18-01-2016 Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 45
21-01-2016 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm tỉnh. 52
21-01-2016 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 54
14,333,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner