“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2016 Ngày 25 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-04-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về việc Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 03
08-04-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020. 08
08-04-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ chính sách đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế. 11
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-04-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-04-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Phương. 23
08-04-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. 24
08-04-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về giao biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 26
14-04-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016. 30
19-04-2016 Công văn số 22/VP-HC về việc đính chính văn bản. 36
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2016 Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Trần Công Phú, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ. 37
07-04-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND về triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. 38
14,328,046 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner