“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2016 Ngày 15 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
UBND huyện Phú Lộc
30-06-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức huyện Phú Lộc. 19
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 25
29-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 26
29-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về cơ cấu Trưởng ban; số lượng và cơ cấu Phó Trưởng ban; số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 27
29-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 29
29-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 31
29-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 32
29-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 33
29-06-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 38
29-06-2016 Nghị quyết số 13/NQ-TT.HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 40
29-06-2016 Nghị quyết số 14/NQ-TT.HĐND về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 42
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2016 Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 46
29-06-2016 Quyết định số 1464/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thành lập thí điểm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 52
01-07-2016 Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 58
01-07-2016 Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 60
01-07-2016 Quyết định số 1512/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 61
HĐND huyện Phong Điền
24-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 63
24-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 64
24-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 65
24-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 66
24-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 67
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 68
24-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 70
14,327,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner