“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2016 Ngày 25 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
UBND huyện Nam Đông
05-07-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2016 Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 15
11-07-2016 Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 17
11-07-2016 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 18
11-07-2016 Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 20
11-07-2016 Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 22
11-07-2016 Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 24
11-07-2016 Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 26
13-07-2016 Quyết định số 1623/QĐ-UBND ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế”. 27
14-07-2016 Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 45
15-07-2016 Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Tuệ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 52
15-07-2016 Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quê giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 53
15-07-2016 Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc cử ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 54
15-07-2016 Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 55
15-07-2016 Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Việt Cường giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 56
HĐND thị xã Hương Trà
22-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Trần Duy Tuyến. 57
22-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 58
22-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận số lượng thành viên, cơ cấu thành phần Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 59
22-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 60
22-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 61
22-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Nguyễn Xuân Ty. 62
22-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 63
22-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 64
22-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 65
22-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 66
22-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Ủy viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 67
14,328,241 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner