“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36 + 37           Năm 2016 Ngày 05 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 04
20-08-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. 12
20-08-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. 22
20-08-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế. 30
20-08-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế. 44
HĐND huyện A Lưới
09-08-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016 để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 55
10-08-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020. 61
10-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2016 - 2020. 65
10-08-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về việc phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2016 - 2020. 69
10-08-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 73
10-08-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 85
HĐND huyện Phong Điền
10-08-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 103
10-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Phong Điền. 107
10-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2015. 112
UBND huyện Phong Điền
19-08-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền. 114
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. 119
HĐND huyện A Lưới
10-08-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2015. 123
10-08-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện. 125
14,332,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner