“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2017 Ngày 15 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
09-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2017 Quyết định số 184/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban C hỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. 16
25-01-2017 Quyết định số 190/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế. 18
25-01-2017 Quyết định số 191/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. 19
25-01-2017 Quyết định số 192/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. 20
25-01-2017 Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế cơ sở pháp lý và một số điều của Quyết định đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế. 21
25-01-2017 Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hà Xuân Hậu, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 23
25-01-2017 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Đặng Quang Ngọc, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 24
25-01-2017 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Bình, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. 25
25-01-2017 Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Nhân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. 26
25-01-2017 Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Trường, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. 27
25-01-2017 Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Quyền, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. 28
25-01-2017 Quyết định số 204/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. 29
25-01-2017 Quyết định số 206/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phong Điền trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. 30
25-01-2017 Quyết định số 207/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Lê Hiến, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 32
25-01-2017 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Minh, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh. 33
25-01-2017 Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Khang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh. 34
25-01-2017 Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh. 35
04-02-2017 Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc ban hành tạm thời mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 36
24-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 39
13,742,010 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner