“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2017 Ngày 29 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện A Lưới
11-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 03
11-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về xây dựng nông thôn mới huyện A Lưới giai đoạn 2017 - 2020. 09
11-07-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 14
HĐND huyện Phú Vang
06-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 16
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện A Lưới
11-07-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016. 21
11-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện. 23
11-07-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Phong. 27
13,526,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner