“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2017 Ngày 04 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
27-07-2017 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh. 05
27-07-2017 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước tỉnh Thừa thiên Huế. 29
HĐND huyện Phú Lộc
20-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND tăng cường công tác quản lý và thực thi pháp luật thủy sản tại địa bàn, cơ sở trong toàn tỉnh. 48
HĐND huyện Phú Lộc
20-07-2017 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 50
20-07-2017 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2016. 51
20-07-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 53
20-07-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ - du lịch huyện Phú Lộc giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030. 54
20-07-2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. 62
13,742,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner