“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2018 Ngày 02 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2017 Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 03
HĐND huyện A Lưới
15-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 06
15-12-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành đến 01 tháng 01 năm 2017. 13
HĐND huyện Phú Lộc
19-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018. 17
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện A Lưới
15-12-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2018. 24
15-12-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2018. 26
15-12-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI. 29
HĐND huyện Phú Lộc
19-12-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc thông qua dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2018. 32
19-12-2017 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/8/2016 của HĐND huyện về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 35
19-12-2017 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020. 38
19-12-2017 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020. 41
14,396,746 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner