“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2018 Ngày 08 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
02-02-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 10
02-02-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2018 Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc đính chính văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016; Quyết định số 75/2016-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016; Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016). 25
31-01-2018 Quyết định số 291/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27
02-02-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018. 28
HĐND huyện A Lưới
26-01-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2016. 31
26-01-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Xuân Trăng. 33
26-01-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Hồ Đàm Giang. 34
26-01-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Đàm Giang. 35
26-01-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Pi Loong Mái. 36
26-01-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Phan Duy Khanh. 37
26-01-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Hồ Xuân Trăng. 38
22-01-2018 Công văn số 04/HĐND về việc đính chính nội dung nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới). 39
14,106,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner