“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2018 Ngày 03 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
26-03-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04
27-03-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế. 05
UBND huyện Phong Điền
29-12-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện. 16
23-03-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân huyện). 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-03-2018 Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020. 19
14,375,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner