“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2018 Ngày 31 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện A Lưới
19-12-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 04
19-12-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 12
HĐND thị xã Hương Trà
14-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 31
14-12-2018 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 37
HĐND huyện Nam Đông
12-12-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 44
HĐND huyện Phong Điền
14-12-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 48
HĐND huyện Phú Vang
13-12-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 54
13-12-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện Phú Vang. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2018 Quyết định số 2847/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. 65
21-12-2018 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 80
HĐND huyện A Lưới
19-12-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 84
19-12-2018 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện năm 2019. 88
19-12-2018 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2019. 90
HĐND thị xã Hương Trà
14-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Hương Trà khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 92
14-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 93
14-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2019. 94
14-12-2018 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019. 96
14-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 98
HĐND huyện Phong Điền
14-12-2018 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2019. 102
14-12-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017. 104
14-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 106
14-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kết quả giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 109
14,092,375 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner