“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2019 Ngày 15 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc sáp nhập và hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính. 03
07-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ. 05
07-01-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ. 06
07-01-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Ban thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 07
HĐND huyện A Lưới
19-12-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-01-2019 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 22
04-01-2019 Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế. 64
05-01-2019 Quyết định số 35/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch 79-KH/TU ngày 27/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). 79
08-01-2019 Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc sáp nhập và đổi tên gọi các thôn trên địa bàn huyện A Lưới. 86
08-01-2019 Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc sáp nhập các thôn trên địa bàn huyện Phong Điền. 89
08-01-2019 Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc sáp nhập và chuyển giao quản lý các thôn trên địa bàn huyện Phú Vang. 90
05-01-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019. 93
14,363,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner