Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 01 xuất bản ngày 05-01-2009: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2008 Chỉ thị số 39/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 05 đến trang 07)
24-12-2008 Chỉ thị số 41/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 08 đến trang 10)
25-12-2008 Chỉ thị số 42/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 11 đến trang 12)
20-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 13 đến trang 19)
20-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách Huyện năm 2009. (từ trang 20 đến trang 21)
20-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2009 của HĐND huyện. (từ trang 22 đến trang 23)
19-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 24 đến trang 28)
19-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách huyện, xã - thị trấn năm 2009. (từ trang 29 đến trang 31)
19-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009. (trang 32)
16-12-2008 Nghị quyết số 11a /2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009. (từ trang 33 đến trang 36)
16-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về dự toán ngân sách năm 2009. (từ trang 37 đến trang 38)
16-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009. (từ trang 39 đến trang 44)
16-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2009. (từ trang 45 đến trang 46)
16-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Phong Điền đến năm 2010. (từ trang 47 đến trang 48)
16-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng Nhân dân huyện. (trang 49)
17-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 50 đến trang 53)
17-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện Phú Lộc năm 2009. (từ trang 54 đến trang 56)
17-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc năm 2009. (từ trang 57 đến trang 58)
18-12-2008 Nghị quyết số 11a/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm của Tòa án Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 59)
19-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 60 đến trang 64)
19-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2009. (từ trang 65 đến trang 66)
19-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính và tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước. (từ trang 67 đến trang 68)
22-12-2008 Chỉ thị số 42/CT-UBND của UBND thành phố Huế tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật. (từ trang 69 đến trang 70)
20-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 71)
20-12-2008 Nghị quyết số 11e/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm thành viên Ban KT-XH, thôi làm Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 72)
20-12-2008 Nghị quyết số 11f/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 73)
20-12-2008 Nghị quyết số 11g/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 74)
20-12-2008 Nghị quyết số 11h/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban pháp chế HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 75)
20-12-2008 Nghị quyết số 11i/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban KT-XH HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 76)
16-12-2008 Nghị quyết số 11c/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 77 đến trang 78)
16-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 79 đến trang 80)
16-12-2008 Nghị quyết số 11e/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 81)
16-12-2008 Nghị quyết số 11f/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện. (trang 82)
16-12-2008 Nghị quyết số 11h/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện. (trang 83)
16-12-2008 Nghị quyết số 11i/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 84)
16-12-2008 Nghị quyết số 11m/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-xã hội của Hội đồng Nhân dân huyện. (trang 85)
17-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND9 của HĐND huyện Phú Lộc về việc đề nghị đặt tên đường phố ở hai thị trấn Phú Lộc và Lăng Cô, huyện Phú Lộc (đợt 1-2008). (trang 86)
19-12-2008 Nghị quyết số 11đ/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009. (trang 87)
11,500,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner