Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 17 xuất bản ngày 15-04-2017: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 09)
31-03-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 10 đến trang 11)
31-03-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 12 đến trang 13)
31-03-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 14 đến trang 16)
31-03-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 17 đến trang 19)
31-03-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 20 đến trang 21)
31-03-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 22 đến trang 24)
31-03-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 25 đến trang 27)
31-03-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 28 đến trang 30)
31-03-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 31 đến trang 32)
31-03-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 33 đến trang 35)
31-03-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 36 đến trang 38)
31-03-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 39 đến trang 42)
31-03-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 43 đến trang 46)
31-03-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 47 đến trang 48)
31-03-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 49 đến trang 58)
31-03-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Văn Tuấn. (trang 59)
31-03-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. (từ trang 60 đến trang 63)
13,909,539 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner