Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 28 xuất bản ngày 15-09-2008: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-08-2008 Nghị quyết số 02a BT/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007. (từ trang 04 đến trang 05)
05-09-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. (từ trang 06 đến trang 07)
01-09-2008 Quyết định số 1991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. (trang 08)
04-09-2008 Quyết định số 2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 03/05/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế “Một cửa liên thông" trong việc thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (trang 09)
04-09-2008 Quyết định số 2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Nguyễn Mới, để nhận nhiệm vụ mới. (trang 10)
04-09-2008 Quyết định số 2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với ông Cao Xuân Phụ để nhận nhiệm vụ mới. (trang 11)
04-09-2008 Quyết định số 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Cao Xuân Phụ. (trang 12)
04-09-2008 Quyết định số 2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền, nhiệm kỳ 2004 - 2009: ông Hồ Quang Minh. (trang 13)
06-09-2008 Quyết định số 2034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại nò sáo trên đầm phá thuộc huyện Phong Điền giai đoạn 2008-2009. (từ trang 14 đến trang 18)
09-09-2008 Quyết định số 2050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (từ trang 19 đến trang 25)
09-09-2008 Quyết định số 2051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 26 đến trang 33)
10-09-2008 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình. (từ trang 34 đến trang 36)
09-09-2008 Công văn số 4553/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/8/2008 về việc triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. (trang 37)
25-08-2008 Nghị quyết số 02bBT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc đổi tên khóa của Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền. (trang 38)
25-08-2008 Nghị quyết số 02c BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Phước Hinh. (trang 39)
25-08-2008 Nghị quyết số 02d BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Mới. (trang 40)
25-08-2008 Nghị quyết số 02e BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Cao Xuân Phụ. (trang 41)
25-08-2008 Nghị quyết số 02f BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Cao Xuân Phụ. (trang 42)
25-08-2008 Nghị quyết số 02g BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Quang Minh. (trang 43)
25-08-2008 Nghị quyết số 02h BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Quang Minh. (trang 44)
25-08-2008 Nghị quyết số 02i BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc miễn nhiệm chức danh Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Ngọc Phấn. (trang 45)
25-08-2008 Nghị quyết số 02k BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Ngọc Phấn. (trang 46)
25-08-2008 Nghị quyết số 02l BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Thủ. (trang 47)
25-08-2008 Nghị quyết số 02m BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Đính. (từ trang 48 đến trang 49)
25-08-2008 Nghị quyết số 02đ BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Mới. (trang 50)
13,335,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner