Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 29 xuất bản ngày 15-07-2016: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 04 đến trang 18)
30-06-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức huyện Phú Lộc. (từ trang 19 đến trang 24)
29-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 25)
29-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 26)
29-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ cấu Trưởng ban; số lượng và cơ cấu Phó Trưởng ban; số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 27 đến trang 28)
29-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 29 đến trang 30)
29-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 31)
29-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 32)
29-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 33 đến trang 37)
29-06-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 38 đến trang 39)
29-06-2016 Nghị quyết số 13/NQ-TT.HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 40 đến trang 41)
29-06-2016 Nghị quyết số 14/NQ-TT.HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 42 đến trang 45)
27-06-2016 Quyết định số 1426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 46 đến trang 51)
29-06-2016 Quyết định số 1464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thành lập thí điểm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (từ trang 52 đến trang 57)
01-07-2016 Quyết định số 1506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 58 đến trang 59)
01-07-2016 Quyết định số 1507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 60)
01-07-2016 Quyết định số 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 61 đến trang 62)
24-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 63)
24-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 64)
24-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 65)
24-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 66)
24-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 67)
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 68 đến trang 69)
24-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 70 đến trang 71)
14,375,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner