Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thành phố Huế
UBND thành phố Huế
HĐND huyện A Lưới
UBND huyện A Lưới
HĐND thị xã Hương Thủy
UBND thị xã Hương Thủy
HĐND thị xã Hương Trà
UBND thị xã Hương Trà
HĐND huyện Nam Đông
UBND huyện Nam Đông
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện Phong Điền
HĐND huyện Phú Lộc
UBND huyện Phú Lộc
HĐND huyện Phú Vang
UBND huyện Phú Vang
HĐND huyện Quảng Điền
UBND huyện Quảng Điền
Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Nông nhgiệp - PTNT: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
20-10-2016 Quyết định số 2500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá cây sen làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
08-09-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
15-08-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 
10-08-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Phong Điền. 
18-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. 
23-05-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 
21-04-2016 Quyết định số 795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016 - 2020. 
07-04-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. 
04-02-2016 Quyết định số 257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả đầu tư công trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. 
28-12-2015 Quyết định số 3076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. 
23-12-2015 Quyết định số 3019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về trình tự lập, phê duyệt kế hoạch thu, chi, nghiệm thu và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. 
22-12-2015 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc phát triển đàn bò giai đoạn 2016 - 2025. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
13,522,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner