Các số Công báo năm 2013
Tháng 12
Tháng 11
Tháng 10
Số 37 ngày 25/10
Số 36 ngày 05/10
Tháng 9
Tháng 8
Tháng 7
Tháng 6
Tháng 5
Tháng 4
Tháng 3
Tháng 2
Tháng 1
 
SỐ 36 Ngày 5 tháng 10 năm 2013
MỤC LỤC
                
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-9-2013 - Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh. 3
24-9-2013 - Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 5
20-9-2013 - Quyết định số 1875/QĐ-UBND bổ sung danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh. 14
23-9-2013 - Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 18
24-9-2013 - Quyết định số 1912/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện Quy hoạch cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 19
24-9-2013 - Quyết định số 1913/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh. 31
26-9-2013 - Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 33
27-9-2013 - Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 35
Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên và ở độ phân giải 1024x768